Home
 

©CRH
01/02/2006
 

Kort samengevat

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis werd opgericht door een Koninklijk Besluit van 22 juli 1834. Zoals bepaald in het organiek reglement van 1 april 1976, bestaat haar opdracht erin "de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen".

Sinds 1845, publiceert de Commissie jaarlijks haar Bulletin-Handelingen. Deze bevatten de wetenschappelijke bijdragen die zij heeft geselecteerd. Het administratieve deel van de Handelingen omvat de tekst van de processen-verbaal van de zittingen, en een jaarlijks verslag. De Commissie "is er bovendien toe gemachtigd onder elke aangepaste vorm wetenschappelijke teksten en werken te publiceren welke niet in de driemaandelijkse Handelingen kunnen opgenomen worden". Met dit doel heeft zij verschillende reeksen opgestart, die de weerspiegeling zijn van haar uitgavebeleid.
Een gedetailleerd overzicht van de in elke reeks gepubliceerde titels, de inhoudsopgave van de laatste Handelingen en de bestellingsmodaliteiten staan opgenomen in de catalogus van publicaties.

Het uitgeven van de bij de Commissie ingediende manuscripten is onderhevig aan haar goedkeuring. Twee leden van elke taalrol zijn belast met het nagaan van de wetenschappelijke waarde van de voorgelegde bijdrage. Zij waken tevens over het respect voor de regels vastgelegd in de Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten. Eventuele opmerkingen worden aan de auteurs meegedeeld, en zij worden verzocht daarmee rekening te houden. Eén van de vier commissarissen wordt aansluitend belast met het laatste nazicht van de verbeterde tekst. De auteurs krijgen een vergoeding nadat hun tekst is verschenen.
De manuscripten dienen te worden gericht aan de secretaris-penningmeester van de Commissie, Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, B-1000 Brussel. Zeker in het geval van omvangrijke publicaties, is het aangewezen het project in kwestie voorafgaandelijk aan de Commissie voor advies voor te leggen.
Alle verdere inlichtingen kunnen telefonisch worden verkregen via het nummer 32 (0)2 550 22 20 of per Fax 32 (0)2 550 22 05 of per e-mail: luc.moreau@cfwb.be


 

Top van de Pagina