Hoe een publicatie indienen?

Het uitgeven van de bij de Commissie ingediende manuscripten is onderhevig aan haar goedkeuring. Twee leden van elke taalrol zijn belast met het nagaan van de wetenschappelijke waarde van de voorgelegde bijdrage. Zij waken tevens over het respect voor de regels vastgelegd in de Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten. Eventuele opmerkingen worden aan de auteurs meegedeeld, en zij worden verzocht daarmee rekening te houden.
Eén van de vier commissarissen wordt aansluitend belast met het laatste nazicht van de verbeterde tekst.

De manuscripten dienen te worden gericht aan de:
Secretaris-penningmeester van de Commissie,
Paleis der Academiën, Hertogstraat , 1
B-1000 Brussel.

Zeker in het geval van omvangrijke publicaties, is het aangewezen het project in kwestie voorafgaandelijk aan de Commissie voor advies voor te leggen. Alle verdere inlichtingen kunnen telefonisch worden verkregen via het nummer 32 (0)2 550 22 09 of per Fax 32 (0)2 550 22 05 of per e-mail: depaepe@easynet.be.