Inhoudstafel
Voorwoord
   Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche
Deel I - Inleiding
1   Algemene werkinstrumenten
   Herman Coppens
2   Openbaarheid van bestuur
   Frankie Schram
Deel II - Bronnen van openbare instellingen
3   De gemeenten en de lokale openbare instellingen
   Patricia Van den Eeckhout
4   Agglomeraties en federaties van gemeenten
   Patricia Van den Eeckhout
5   De arrondissementscommissariaten
   Patricia Van den Eeckhout
6   De provincies
   Patricia Van den Eeckhout
7   De instellingen van gewesten en gemeenschappen
   Guy Vanthemsche en Joost Vaesen
8   Het Belgisch Parlement en de wetgevende vergaderingen uit de “ Franse ” en “ Hollandse tijd ”
   Véronique Laureys
9   Het Staatshoofd
   Gustaaf Janssens en Patricia Van den Eeckhout
10   De federale overheidsdiensten
 1. Algemene inleiding
     Guy Coppieters en Guy Vanthemsche
 2. De fod Kanselarij van de Eerste minister en de pod Wetenschapsbeleid
     Guy Coppieters en Guy Vanthemsche
 3. De Ministerraad
     Guy Coppieters
 4. De fod Personeel en Organisatie (voorheen het Ministerie van Ambtenarenzaken)
     Michaël Amara
 5. De fod Justitie
     Karel Velle en Kathleen Devolder
 6. De fod Binnenlandse zaken, met inbegrip van de Federale politie en haar voorgangers
     Patricia Van den Eeckhout, Griet Maréchal en Sébastien Soyez
 7. De fod Buitenlandse zaken
     Vincent Dujardin
 8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht
     Joost Vaesen
 9. De fod Financiën
     Marij Preneel en Juul Verhelst
 10. De fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en zijn voorgangers
     Dirk Luyten
 11. De fod Sociale zekerheid, zijn voorgangers en de pod Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale economie en Grootstedenbeleid
     Guy Vanthemsche
 12. De fod Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
     Karel Velle en Filip Strubbe
 13. De fod Economie, kmo, Middenstand en Energie (het voormalige Ministerie van Economische zaken en zijn voorgangers)
     Erik Buyst
 14. Het voormalige Ministerie van Landbouw en Middenstand
     Chantal Bisschop en Leen Van Molle
 15. De fod Mobiliteit en Vervoer en zijn voorgangers
     Caroline Six en Bart Van der Herten
 16. Het voormalige Ministerie van Onderwijs en Cultuur
     Jeffrey Tyssens
 17. Het voormalige Ministerie van Koloniën
     Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche
11   Functioneel gedecentraliseerde diensten
 1. Algemene inleiding
      Vincent Pirlot
 2. Parastatalen van de fod Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
     Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche
 3. Parastatalen van de fod Financiën
     Marij Preneel en Juul Verhelst
 4. Parastatalen van de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
     Dirk Luyten
 5. Parastatalen van de fod Sociale zekerheid
     Guy Vanthemsche
 6. Parastatalen van de fod Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (voormalige Ministerie van Volksgezondheid)
     Karel Velle en Filip Strubbe
 7. Parastatalen van het voormalige Ministerie van Middenstand en Landbouw
     Leen Van Molle, Peter Heyrman en Chantal Bisschop
 8. Parastatalen van de fod Economische zaken en zijn voorgangers
     Erik Buyst
 9. Parastatalen van de fod Mobiliteit en Vervoer en hun voorgangers (met inbegrip van Openbare werken)
     Caroline Six en Bart Van der Herten
12   De rechterlijke macht
   Karel Velle en Paul Drossens
13   De organen van toezicht en advies
   Michel Magits
14   Het notariaat
   Fred Stevens
15   De universiteiten
   Kenneth Bertrams
16   De “Franse Tijd ” en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1794-1830)
   Luc François en Ophelia Ongena
17   De Eerste Wereldoorlog
   Pierre-Alain Tallier
18   De Tweede Wereldoorlog
   Dirk Martin
Deel III - Bronnen van privé-instellingen
19   Algemene inleiding over de privaatrechtelijke archiefinstellingen in België
   Guy Vanthemsche
20   De politieke partijen
 1. Algemene inleiding
     Patricia Van den Eeckhout
 2. De liberale partijen
     Luc Pareyn en Joseph Tordoir
 3. De katholieke en christendemocratische partijen
     Peter Heyrman
 4. De socialistische partijen
     Luc Peiren m.m.v. Luc Lievyns
 5. De communistische partijen
     Rik Hemmerijckx
 6. De Vlaams-nationalistische partijen en organisaties
     Bruno De Wever en Koen De Scheemaeker
 7. De Franstalige extreemrechtse partijen
     Guy Vanthemsche
 8. De Franstalige regionalistische partijen
     Chantal Kesteloot
 9. De ecologische partijen
     Jo Buelens
21   De ondernemingen
   Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten
22   De werkgeversorganisaties
   Guy Vanthemsche
23   De organisaties van zelfstandigen
   Peter Heyrman
24   De landbouwersorganisaties
   Chantal Bisschop en Leen Van Molle
25   acw, moc en hun voorlopers
   Patrick Pasture
26   De vakbonden
   Dirk Luyten
27   De ziekenfondsen
   Karel Van Acker en Paule Verbruggen
28   Vrouwenorganisaties
   Leen Van Molle
29   De nieuwe sociale bewegingen
 1. De vredesbeweging
     Luc Vandeweyer
 2. De milieubeweging
     Bart Delbroek
 3. De derdewereld-, internationale solidariteitsen andersglobaliseringsbeweging
     Jan Van de Poel
 4. De holebibeweging
     Bart Hellinck
30   De vrije beroepen
 1. Het artsenberoep
     Gregory Gourdin en Rita Schepers
 2. De juridische vrije beroepen
     Bart Quintelier en Georges Martyn
31   De sociaalculturele organisaties
 1. De christelijke sociaalculturele organisaties
     Luc Schokkaert
 2. De socialistische sociaalculturele organisaties
     Piet Creve
 3. De liberale sociaalculturele organisaties
     Luc Pareyn
32   De Katholieke Kerk
   Jan Art en Jan De Maeyer
33   De Protestantse Kerken
   Patricia Van den Eeckhout
34   Joodse gemeenten, instellingen en organisaties
   Jean-Philippe Schreiber
35   Vrijmetselarij en vrijzinnige organisaties
   Jeffrey Tyssens
36   De moslimgemeenschap
   Mazyar Khoojinian
Deel IV - Archief van particuliere personen en familiearchief
37   Archief van particuliere personen en familiearchief
   Luis Angel Bernardo y Garcia, Marc D’Hoore en Patricia Van den Eeckhout
Deel V - De media
38   Pers en periodieken
   Romain Van Eenoo
39   De geschreven bronnen van de audiovisuele media
   Jean-Claude Burgelman, Peter Goyvaerts, Caroline Pauwels en Tim Raats
Deel VI - Niet-geschreven bronnen
40   Materieel erfgoed : gebouwen, (werk)tuigen en voorwerpen
   Peter Scholliers
41   Kaarten en plannen, topografische iconografie
   Jean-Marie Duvosquel
42   Mondelinge bronnen
   Bruno De Wever, Björn Rzoska en Sven Steffens
43   Foto’s
   Hendrik Ollivier
44   Film
   Guido Convents
Lijst van de belangrijkste afkortingen
Adressenlijst
Index van persoons- en auteursnamen
   Stijn Meersseman
Onderwerpsindex
   Stijn Meersseman